ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത; മത്സ്യതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം

 ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത; മത്സ്യതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം

തിരുവനന്തപുരം: അറബികടലിന്റെ മധ്യപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തു നിന്നും ശക്തമായ കാറ്റ് മണിക്കൂറിൽ 135 മുതൽ 145 കി.മി വേഗതയിലും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കുറിൽ 160 കി.മി വേഗതയിലും വീശുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തുടർന്ന് കാറ്റിൻറെ വേഗത കുറഞ്ഞു മണിക്കൂറിൽ 110 -120 കി .മി വേഗതയിലും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കുറിൽ 135 കി.മി വേഗതയിലും ഒക്ടോബർ 14 വരെ വീശുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അറബികടലിന്റെ തെക്കു-പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തു നിന്നും മണിക്കൂറിൽ 50 കി .മി മുതൽ 60 കി.മി വേഗതയിലും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കുറിൽ കി.മി വേഗതയിലും കാറ്റു വീശുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഇതിന്റെ ഫലമായി കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമോ അതിപ്രക്ഷുബ്ധമോ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യതൊഴിലാളികൾ അറബികടലിന്റെ മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ തീരങ്ങളിൽ ഒക്ടോബർ 13 വരെയും ഗൾഫ് ഓഫ് യെദൻ തീരങ്ങളിലും അറബികടലിന്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ തീരങ്ങളിലും ഒക്ടോബർ 11 മുതൽ 14 വരെയും ആഴക്കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുത്.