സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതെ അട്ടിമറി സ്ഥാനമാറ്റങ്ങൾ; ഐ കെ എമ്മിലെ പുനഃക്രമീകരങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആവശ്യമായ യോഗ്യത പോലും ഇല്ലാത്ത കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റന്റുമാർ

സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതെ അട്ടിമറി സ്ഥാനമാറ്റങ്ങൾ; ഐ കെ എമ്മിലെ പുനഃക്രമീകരങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആവശ്യമായ യോഗ്യത പോലും ഇല്ലാത്ത കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റന്റുമാർ

തിരുവനന്തപുരം :കൺട്രോളർ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ   തസ്തികയിലെ അട്ടിമറിയ്ക്കു പുറമെ വ്യക്തമായ ചർച്ചകളോ നിബന്ധനകളോ ഇല്ലാതെ ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷനിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിലും  പുനഃക്രമീകരണ തിരിമറികൾ  നടന്നിട്ടുണ്ട്. 2017 ൽ G0  176  പ്രകാരം ക്യാബിനറ്റ് ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കെയാണ്  സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസീദ്ധീകരിക്കാതെ ഇൻഫർമേഷൻ കേരളമിഷനിൽ  ഇത്തരത്തിൽ വൻ  പുനഃക്രമീകരണ   അട്ടിമറി നടന്നിരിക്കുന്നത്.  സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇൻഫർമേഷൻ കേരളം മിഷനിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തോടൊപ്പം ജീവനക്കാരുടെ പുനഃക്രമീരണം നടത്തുന്നതിനും എക്സിക്യു്ട്ടീവ് ഡയറക്റ്ററെ  ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു .  


GO (M S )N൦ 176/  2017 / LSGD പ്രകാരം ജീവനക്കാരെ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുടെയും പ്രവർത്തി പരിചയത്തിന്റെയും  അടിസ്ഥാനത്തിൽ  പുനഃക്രമീകരിക്കണം എന്നാണ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പരിഗണിക്കാതെ വിവിധ ഡിവിഷനുകളിൽ  യാതൊരു വിധ പ്രവർത്തി പരിചയവുമില്ലാത്ത ജീവനക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി   ഗ്രൂപ് ഡയറക്ടറും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റന്റുമാരും തയ്യാറാക്കിയ പട്ടിക എക്സിക്യു്റ്റിവ് ഡയറക്ടർ ഡോ . ചിത്ര എസ ഐ എ എസ് ഒപ്പിടുകയായിരുന്നു. കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുനഃക്രമീകരണം  നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് വകവെയ്ക്കാതെയാണ് ഐ കെ എമ്മിൽ  ഐ എ എസ്സ്‌  ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ഒത്താശയോട് കൂടിയുള്ള ഈ സ്ഥാനമാറ്റങ്ങൾ.  ഗ്രൂപ് ഡയറക്ടറും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റന്റുമാരും തയ്യാറാക്കിയ പട്ടിക കമ്മിറ്റിയുടെ അഡ്മിനിസ്‌ട്രഷൻ ഓഫീസർ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. .മുൻകാല  അഡ്മിനിസ്‌ട്രഷൻ  ഉദ്യോഗസ്ഥനും  ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ഇല്ലന്നാണ് അന്വേഷണം.കോമിന് ലഭിച്ച വിവരം. സർക്കാർ തീരുമാനപ്രകാരം 89 ജീവനക്കാരെയാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് നിയമിക്കുന്നത്.എന്നാൽ  ആ ഉത്തരവ് മറികടന്നുകൊണ്ട്  നൂറിൽപരം  ജീവനക്കാരെയാണ്  ഇവിടെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. 


എക്സിക്യു്ട്ടീവ്  ഡയറക്റ്റ്ററുടെ  കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റായ രഞ്ജു . കെ യും ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റായ അജീഷ് വി എസും തങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കാൻ അര്ഹതപ്പെട്ടവർ അല്ലെന്നും പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റുമാരാകാൻ ഉള്ള യോഗ്യത പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഇവർ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടു കൊല്ലത്തോളമായി ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ തസ്തികയിൽ തുടരുകയാണ്. ഐ കെ എമ്മിലെ പുനഃക്രമീകരണം ഇവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയം.  തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ താൽപര്യങ്ങൾക്കു അനുസരിച്ചാണ് ഐ കെ എമ്മിൽ പല വകുപ്പുകളിലും ചുമതലകൾ   നല്കിയിരിയ്ക്കുന്നത്   എന്ന് വ്യക്തം . വിദ്യാഭ്യാസ- പ്രവർത്തിപരിചയ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട തസ്തികകൾ നൽകാതെ ഗ്രൂപ് ഡയറക്ടറുടെയും  എക്സിക്യു്റ്റിവ്  ഡയറക്ടറുടെയും സ്വകാര്യ താല്പര്യാർത്ഥം പുനഃക്രമീകരണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്

 

നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവും നിർദേശങ്ങളും പാലിക്കാതെ ഗ്രൂപ് ഡയറക്ടറും ആവശ്യമായ യോഗ്യത പോലുമില്ലാത്ത കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റുമാരും ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ഒത്താശയോടെ പുറത്തിറക്കിയ  പുനഃക്രമീകരണ പട്ടിക റദ്ദാക്കി സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുടെയും നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമാനുസൃതമായ സർക്കാർ പരിശോധിച്ച്‌ ഉറപ്പുവരുത്തിയ    പുനഃക്രമീകരണങ്ങൾ ഐ കെ എമ്മിൽ നടത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യം