കെമിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഫസ്റ്റ്‌ഗ്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടറുടെ തസ്തികയിലേക്ക് ഇന്റര്‍വ്യൂ 15-ന് നടക്കും

കെമിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഫസ്റ്റ്‌ഗ്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടറുടെ തസ്തികയിലേക്ക് ഇന്റര്‍വ്യൂ 15-ന് നടക്കും

തൃശ്ശൂര്‍: ഫസ്റ്റ്‌ഗ്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടറുടെ തസ്തികയിലേക്ക് ഇന്റര്‍വ്യൂ 15-ന് നടക്കും. അതായത്, ഗവ. എന്‍ജിനീയറിങ് കോളേജില്‍ കെമിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ്‌ഗ്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടറുടെ തസ്തികയില്‍ നിയമനം നടക്കുന്നത്. 

ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ രാവിലെ 9.30-ന് വകുപ്പുമേധാവിക്കു മുമ്പില്‍ യോഗ്യത, വയസ്സ്, വ്യക്തിവിവരം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന അസ്സല്‍ രേഖകളുമായി ഹാജരാകണമെന്ന് കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അറിയിച്ചു.