എച്ച്​.ഡി.എഫ്​.സിക്ക്​ നേരിട്ടുള്ള വിദേശനിക്ഷേപത്തിലുടെ 24,000 കോടി സ്വരൂപിക്കാൻ  അനുമതി

  എച്ച്​.ഡി.എഫ്​.സിക്ക്​ നേരിട്ടുള്ള വിദേശനിക്ഷേപത്തിലുടെ 24,000 കോടി സ്വരൂപിക്കാൻ  അനുമതി

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളിലൊന്നായ ;എച്ച്​.ഡി.എഫ്​.സിക്ക്​ നേരിട്ടുള്ള വിദേശനിക്ഷേപത്തിലുടെ 24,000 കോടി സ്വരൂപിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ അനുമതി നൽകി.

ബാങ്കിലെ ആകെ വിദശേനിക്ഷേപം 74 ശതമാനമാക്കാനാണ്​ മന്ത്രിസഭയയുടെ അംഗീകാരം. നിലവിൽ എച്ച്​.ഡി.എഫ്​.സിയുടെ നേരിട്ടുള്ള വിദേശനിക്ഷേപം 72.62 ശതമാനമാണ്​. ഇതിൽ 8,500 കോടി പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഷെയറുകളായി സ്വരൂപിക്കാനാണ്​ ബാങ്കിന്​ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്